ಮಾಯಿಯ ಮುಖಗಳು

117.00

ಮಾಯಿಯ ಮುಖಗಳು:

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲರು ಬರೆದಂತಹ ಈ ಕಥೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ನಿತ್ಯದ ಎಚ್ಚರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಭಧಿಸಿದ್ದರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅಗಮ್ಯ ಅಘೋಚರವಾದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡು ಭಾಷೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Additional information

Author

Raghavendra Patil

Language

Kannada

Category

Stories

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.